Condicions de venda

1. Naturalesa del contracte

A través d'aquest portal web, el client (entenent com a tal qualsevol persona física o jurídica) podrà adquirir els diferents productes oferts per LA LLIBRERIA LA LLOPA, S.L.  (en endavant, "La Llopa"). En aquells productes per als que La Llopa no disposi d'existències en aquest moment, la seva intervenció es limitarà a canalitzar la sol·licitud d'client davant la distribuïdora i, en cas de confirmar-se per part de la distribuïdora l'existència del producte sol·licitat pel client, aquest podrà iniciar el tràmit per a l'adquisició d'aquest producte a través d'aquest portal web sobre la base dels termes i condicions establerts.

 

2. Registrar-se com client

És imprescindible registrar-se a la web com a client per:

  • Comprar
  • Canviar la clau d'accés al compte.
  • Consultar l'estat de les comandes pendents.
  • Consultar o modificar les teves dades personals.

Per registrar-se com client Vè. Haurà d'omplir el formulari de registre, a l'apartat "El meu compte" (s'accedeix a la part superior dreta, al menú principal), o bé en qualsevol moment en què se't sol·liciti la identificació d'accés ( pàgina de 'login').
La seva adreça email i una contrasenya són les dades que l'identifiquen com a client. Si ha oblidat la contrasenya, seleccioneu l'opció corresponent i li enviarem a la bústia de correu.
Pot modificar les seves dades personals (canvi de domicili, de correu electrònic, ...) o canviar la contrasenya entrant des de la mateixa opció "El meu compte" al menú principal. Si realitza una comanda, s'han de tenir en compte per a aquest demanat les dades que tingués registrats en aquest moment.

 

3. Com comprar

Des de la pàgina descriptiva del producte, després de prémer el botó "comprar", s'accedeix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d'enviament i pagament. Un cop formalitzada la compra, les seves dades de registre seran els tinguts en compte per a la formalització de la compra, de la qual es generarà un document electrònic que serà arxivat per La Llopa, no sent aquest accessible, tot i que si podrà accedir a l'estat del seu demanat. Qualsevol error en la introducció de les seves dades haurà de ser esmenat abans de la formalització de la compra. Si es detecten immediatament després d'haver-la formalitzat, s'haurà de posar en contacte immediatament amb La Llopa per comunicar aquesta incidència.
Els títols que consten a la base de dades corresponen a llibres que han estat donats d'alta en algun moment a la nostra llibreria, sent les dades que proporcionem els referits a aquest moment.
Per això, aquells títols que no són de "disponibilitat immediata" (llibre "no disponible"; llibre "esgotat") la informació sobre disponibilitat i preu serà la facilitada pel distribuïdor, limitant-se  la Llopa a canalitzar la sol·licitud d'client davant el distribuïdor. Un cop confirmada per aquest últim l'existència i el preu del producte, s'informarà per email a client perquè, si escau, procedeixi a iniciar els tràmits de compra a través d'aquesta web.

Els preus indicats a la nostra web tenen inclòs l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

En les comandes realitzades des de països no pertanyents a la Comunitat Europea, cal deduir de l'import total de la comanda, en llibres el 4% i en jocs i lleure el 21% corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 

4. Justificant de recepció

Un cop formalitzada la compra, rebrà un justificant de recepció dins de les 24 hores següents a la formalització, on s'especifiquen les dades de la compra.

 

5. Forma de pagament

Vè. Podrà triar la forma de pagament entre les diferents opcions que se li indiquen en el procés de compra. Per a això haurà d'accedir a la "cistella de la compra" i escollir en el menú desplegable, quina de les diferents formes de pagament és la que desitja.

 

6. Dades de facturació i enviament

Per defecte les dades d'enviament i facturació són els que consten a la fitxa de registre de client. Les dades de facturació només caldrà introduir-los si són diferents dels d'enviament.

 

7. Enviaments

En el cas dels enviaments, l'import de les despeses d'enviament es sumarà a l'import total de la comanda. Si es tracta d'una comanda de diversos productes, procurarem agrupar-los en un sol enviament, sempre que sigui possible i que això no demori en excés el lliurament.
El cost definitiu de l'enviament es facilita el client en el procés de compra, en el moment de la confirmació de dades, i sempre abans de confirmar la seva compra. Aquest import inclou l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.
En enviaments a països no comunitaris La Llibreria no es farà càrrec en cap cas de l'pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

 

8. Recollides

És possible recollir la comanda a La Llopa, dins de l'horari establert i sempre que s'hagi rebut confirmació que està disponible.

 

9. Lliurament de la comanda i la factura

La Llopa farà lliurament de la corresponent factura al client en el moment de lliurament de la comanda. Per a enviaments nacionals, l'enviament de la comanda es realitzarà dins dels 7 dies hàbils des de la formalització de la compra. Per a enviaments internacionals, el termini de lliurament haurà de ser prèviament consultat amb La Llopa. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de l'enviament.

 

10. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que se sol·liciten són sempre els estrictament necessaris. La Llibreria es compromet a no donar-los un altre ús que l'acordat i a no cedir-los ni vendre'ls a tercers en cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemats en la base de dades de la Llopa. El client pot en qualsevol moment accedir a ells, des de la mateixa web, per a modificar-los.

 

11. Com consultar l'estat d'una comanda

Per a consultar l'estat de les seves comandes pendents ha d'entrar per l'opció 'el meu compte' en la part superior dreta del menú principal. Després d'identificar-se (pàgina de 'login') podrà accedir a la seva pàgina de comandes, on trobarà els títols pendents ordenats per data de comandes i una indicació de l'estat de la comanda.

 

12. Cancel·lacions i desestimant

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost abans que l'enviament es faci efectiu. Si rebem avís de cancel·lació una vegada el paquet estigui enviat, el considerarem una devolució. Si Vostè decideix exercir el seu dret de desistiment, haurà d'emplenar el corresponent formulari de desistiment, indicant en número de comanda, i remetent el producte pel mateix conducte que el va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions poden fer-se fins a 7 dies hàbils des de la recepció del producte, sempre que aquests no hagin estat oberts ni usats i conservin –en el seu cas- el precinte o embalatge original. Això no serà aplicable a la venda d'articles que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que per raó de la seva naturalesa, no puguin ser objecte de devolució, entre els quals es troben els articles inclosos en l'article 102 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris. En cas de produir-se la devolució, les despeses d'enviament són a càrrec del client. Naturalment, queden excloses d'aquest supòsit aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, La Llopa es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà càrrec de les despeses de devolució i d'enviament. Si no pogués fer-se el canvi, es reintegrarà l'import.

 

13. Jurisdicció Aplicable

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.Tot això sense perjudici de la facultat del Client d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.En el cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals d'Arenys de Mar (Espanya).